Prevadzkovy zisk Repsolu vzrastol o 70 %


Za treti stvrtrok spanielska rafinerska spolocnost vykazala upraveny prevadzkovy zisk 1,14 mld. eur.