Obchody s dlhopismi tvorili takmer 93 % objemu obchodov na BCPB


Celkovo sa v oktobri uskutocnilo na bratislavskej burze 162 transakcii s dlhopismi, v ramci ktorych sa zobchodovalo viac ako 404,9 mil. cennych papierov v objeme prevysujucom 670,63 mil. eur.