Medzirocny zisk UniCredit klesol v tretom kvartali o 15 %


Talianska banka Unicredit dosiahla v tretom kvartali cisty zisk 334 mil. eur