HDP Lotysska sa v 3. stvrtroku 2010 v medzirocnom porovnani zvysil


Hruby domaci produkt (HDP) Lotysska sa v 3. stvrtroku 2010 v medzirocnom porovnani zvysil, prvykrat po 10 kvartaloch.